Антикорупційна програма 2019 рік Б-Д МУВГ

Затверджено

Наказом від 18.03.2019 року

№ 23

Антикорупційна програма Білгород-Дністровського міжрайонного управління водного господарства

Вступ

Цією Антикорупційною програмою Білгород-Дністровське міжрайонне управління водного господарства  проголошує, що її працівники, посадові особи, начальник управління  у своїй внутрішній діяльності, а також у правовідносинах із діловими партнерами, органами державної влади, органами місцевого самоврядування, керуються принципом «нульової толерантності» до будь-яких проявів корупції і вживатимуть всіх передбачених законодавством заходів щодо запобігання, виявлення та протидії корупції і пов’язаним з нею діям. Дана програма розроблена у відповідності до Конституції України, Закону України «Про запобігання корупції», Закону України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні ., Типової антикорупційної програми, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.03.2017 № 75 та іншого антикорупційного законодавства України.

І. Загальні положення

1.1. Антикорупційна програма є комплексом правил, стандартів і процедур щодо виявлення, протидії та запобігання корупції у діяльності Білгород-Дністровського МУВГ
1.2. Антикорупційна програма встановлює стандарти та вимоги не нижчі, ніж передбачені Законом України «Про запобігання корупції» (далі – Закон) та Типовою антикорупційною програмою, затвердженою рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.03.2017 № 75.
1.3. Терміни в Антикорупційній програмі вживаються у значеннях, наведених в Законі.
1.4. Антикорупційну програму затверджено наказом начальника управління  після її обговорення з працівниками і посадовими особами підприємства.
1.5. Текст Антикорупційної програми перебуває у постійному відкритому доступі на веб-сайті Білгород-Дністровського  міжрайонного управління водного господарства для працівників, посадових осіб підприємства, а також для її ділових партнерів.

ІІ. Сфера застосування та коло осіб, відповідальних за реалізацію Антикорупційної програми

2.1.. Антикорупційна програма є обов’язковою для виконання усіма працівниками Білгород-Дністровського МУВГ, включаючи посадових осіб усіх рівнів.
2.3. Антикорупційна програма також застосовується управлінням  у його правовідносинах із діловими партнерами, у тому числі органами державної влади та органами місцевого самоврядування.
2.4. Здійснення заходів щодо виконання (реалізації) Антикорупційної програми в межах своїх повноважень провадять: – начальник управління, відповідальна особа  за реалізацію Антикорупційної програми , посадові особи  управління  всіх рівнів та інші працівники підприємства .
2.5.Крім того, питання підвищення кваліфікації працівників управління є пріоритетним напрямом роботи з персоналом у 2019 році.

Відповідальним за цей напрямок роботи є Служба управління  персоналом.

ІІІ. Антикорупційні заходи у діяльності підприємства Перелік антикорупційних заходів у діяльності Білгород-Дністровського МУВГ.

3.1. Антикорупційні заходи включають: – періодичну оцінку корупційних ризиків у діяльності управління; – антикорупційні стандарти і процедури у діяльності підприємства.
3.2. Основними антикорупційними стандартами і процедурами Білгород-Дністровського МУВГ є: – ознайомлення нових посадових осіб та працівників із змістом Антикорупційної програми, проведення навчальних заходів з питань запобігання і протидії корупції;

– антикорупційна перевірка ділових партнерів;
– положення щодо обов’язкового дотримання Антикорупційної програми;
– критерії обрання ділових партнерів підприємства
– норми професійної етики та обов’язки і заборони для посадових осіб і працівників;
– механізми запобігання і врегулювання конфлікту інтересів;
– обмеження щодо подарунків;
– нагляд і контроль за дотриманням вимог Антикорупційної програми.

3.3. Періодична оцінка корупційних ризиків у діяльності Білгород-Дністровського МУВГ. Підприємство не менше одного разу на рік здійснює внутрішню оцінку  корупційних ризиків у своїй діяльності. Корупційним ризиком є обґрунтована ймовірність настання події корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення або порушення вимог Антикорупційної програми.
3.4. Оцінка корупційних ризиків у Білгород-Дністровському МУВГ проводиться комісією з оцінки корупційних ризиків (далі – комісія). Порядок діяльності та склад комісії затверджуються начальником . До складу комісії входять відповідальна особа, керівники структурних підрозділів підприємства, а також інші працівники.
Під час проведення оцінки корупційних ризиків за ініціативою Відповідальної особи  до роботи комісії без включення до її складу можуть залучатися інші працівники управління, а також незалежні експерти чи спеціалісти. Відповідальна особа , з метою недопущення конфлікту інтересів або необ’єктивності у роботі комісії, при розподілі функцій між членами комісії бере до уваги коло їх посадових обов’язків на підприємстві.
3.5. Метою діяльності комісії є запобігання, виявлення і усунення корупційних ризиків у діяльності   посадових осіб та працівників управління.
3.6. Корупційні ризики у діяльності управління  поділяються на внутрішні та зовнішні.

– Внутрішні корупційні ризики ідентифікуються в організаційно – управлінських, фінансово-господарських, кадрових, юридичних процедурах діяльності підприємства.

– Зовнішні корупційні ризики ідентифікуються у діяльності ділових партнерів, у тому числі органів державної влади, органів місцевого самоврядування, з якими підприємства перебуває у ділових правовідносинах.

3.7. За результатами ідентифікації корупційних ризиків комісією відповідно до порядку її діяльності здійснюються їхнє визначення та опис, класифікація за категоріями та видами.
3.8. За результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності управління  комісія готує письмовий звіт, що підписується членами комісії.

Звіт складається за формою і структурою, визначеними в порядку діяльності комісії.

Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків подається начальнику управління  і повинен містити: – ідентифіковані корупційні ризики, а також причини, що їх породжують, та умови, що їм сприяють; – оцінку виявлених корупційних ризиків; – пропозиції щодо заходів із запобігання, усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків. Текст звіту надається для ознайомлення працівникам підприємства, а також може бути оприлюднений на його веб-сайті.  3.8. Якщо під час заходів щодо оцінки корупційних ризиків Уповноважений виявить факт порушення Антикорупційної програми, вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, він ініціює перед начальником управління  питання проведення внутрішнього службового розслідування у порядку, передбаченому розділом XV Антикорупційної програми.

  1. Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування.

4.1. Забезпечити якісний добір і розстановку кадрів, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави.
4.2. Вдосконалити процес відбору нових кадрів та розробити систему заходів стимулювання професійної діяльності співробітників управління.
4.3. Поширювати інформацію про корупцію як негативне, багатоаспектне соціальне явище, проводити заходи із формування світогляду неприйняття корупції.
4.4. Забезпечити організацію і проведення підвищення кваліфікації та спеціалізованої підготовки посадових осіб управління  з питань антикорупційного законодавства.
4.5. Проводити навчання працівників управління  з питань етики, дотримання антикорупційних вимог та доброчесного повідомлення про факти корупції.
4.6. Вжити заходів щодо формування у співробітників управління психологічної установки щодо позитивності правомірного способу життя.
4.7. Оприлюднювати інформацію про вжиті заходи щодо запобігання і протидії корупції та про осіб, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень, з метою створення атмосфери суспільної нетерпимості до корупційних форм поведінки та громадського осуду осіб, які вчинили корупційні діяння.

V. Процедури щодо моніторингу, оцінювання виконання та періодичного перегляду Антикорупційної програми

Відповідальна особа забезпечує координацію діяльності структурних підрозділів управління  щодо  виконання заходів щорічної антикорупційної програми,а також  проводить оцінку результатів здійснення заходів за критеріями фактичного виконання заходів та їх впливу на очікувані результати з усунення або мінімізації корупційного ризику й оформлює її у спеціальному звіті.

За результатами моніторингу ефективності запланованих заходів, за наслідками проведеного оцінювання результатів їх здійснення, а також після проведення додаткового оцінювання  корупційних ризиків до Антикорупційної програми можуть вноситись зміни та/або доповнення.

VI Інші заходи спрямовані на запобігання корупційним та пов’язаним з корупцією правопорушенням заходи

Керівники структурних підрозділів управління , які відповідають за дотриманням  спеціалістами їх служб та відділів  вимог Закону України «Про засади запобігання  і протидії корупції» повинні здійснити та вжити заходів, щодо для запобігання і протидії корупції у діяльності цих  осіб, а також регулярно оцінювати корупційні ризики у їх діяльності.

Відповідальна особа з питань і протидії

корупції                                                                                 Л.А.Новак