Пам’ятка щодо запобігання та вреголювання конфлікту інтересів

Особливу увагу в діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій
держави або місцевого самоврядування, прирівняних до них осіб слід
приділяти запобіганню та врегулюванню конфлікту інтересів.
Наявність конфлікту інтересів не обов’язково призводить до фактів корупції,
однак істотно підвищує ризик вчинення корупційних діянь та є по суті їх
передумовою.
1. Поняття конфлікту інтересів
Конфліктом інтересів є суперечність між приватними майновими,
немайновими інтересами особи чи близьких їй осіб та її службовими
повноваженнями, наявність якої може вплинути на об’єктивність або
неупередженість прийняття рішень, а також на вчинення чи не вчинення дій
під час виконання наданих їй службових повноважень.
Потенційний конфлікт інтересів – наявність у особи приватного інтересу у
сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження,
що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття нею
рішень, або на вчинення чи не вчинення дій під час виконання зазначених
повноважень.
Реальний конфлікт інтересів – суперечність між приватним інтересом
особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає
на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи
не вчинення дій під час виконання зазначених повноважень.
Приватний інтерес – будь-який майновий чи немайновий інтерес особи,
у тому числі зумовлений особистими, сімейними, дружніми чи іншими
позаслужбовими стосунками з фізичними чи юридичними особами, у тому
числі ті, що виникають у зв’язку з членством або діяльністю в громадських,
політичних, релігійних чи інших організаціях.
Приховування особою наявного приватного інтересу вже розцінюється
як порушення службової дисципліни і потребує вжиття відповідних заходів
щодо запобігання корупції.
Визначення змісту поняття «конфлікту інтересів» має значення для
правильного вживання заходів щодо врегулювання конфлікту інтересів.
Зміст цього питання визначають такі дві обов’язкові ознаки:
1) конфлікт інтересів — це суперечність між приватними інтересами
особи та її службовими повноваженнями;
2) наявність конфлікту інтересів може негативно вплинути на
об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, а також на вчинення
чи невчинення дій під час виконання наданих особі службових повноважень.
Конфлікт інтересів може мати місце не лише тоді, коли зазначена
суперечність вже фактично вплинула на об’єктивність або неупередженість
прийняття рішень (вчинення або невчинення дій), а й тоді, коли вона
потенційно може вплинути на них.
Як вбачається з наведеного поняття «конфлікт інтересів», приватний
інтерес може носити як майновий, так і немайновий характер.
Майновий інтерес – інтерес щодо збереження або збільшення обсягу,
якості нерухомого та рухомого майна особи чи близьких їй осіб.
Немайновий інтерес – інтерес, спрямований на задоволення особистих
фізичних (біологічних), духовних, моральних, культурних, соціальних чи
інших нематеріальних потреб.
Крім того, конфлікт інтересів має місце й тоді, коли йдеться про
суперечність приватного інтересу близької особи посадовця з його
службовими повноваженнями.
Близькі особи – особи, які спільно проживають, пов’язані спільним
побутом і мають взаємні права та обов’язки сімейного характеру із особами,
уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування, у тому числі особи, які спільно проживають, але не
перебувають у шлюбі, а також – незалежно від зазначених умов – чоловік,
дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний
брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук,
правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, усиновлювач чи
усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або
піклуванням згаданого суб’єкта.
Як правило, до конфлікту інтересів належать ситуації, коли особа
приймає на службі рішення чи вчиняє офіційні дії з питань, що будь-яким
чином зачіпають її приватні інтереси. Простіше кажучи, це ситуація, за якої
особиста зацікавленість може вплинути або впливає на неупереджене
виконання своїх обов’язків.
2. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів
Особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування та особи, що для цілей антикорупційного Закону
прирівнюються до них зобов’язані:
 вживати заходів щодо недопущення виникнення реального чи
потенційного конфлікту інтересів;
 повідомляти не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли особа
дізналася чи повинна була дізнатися про наявність у неї реального чи
потенційного конфлікту інтересів безпосереднього керівника (у разі
існування в особи сумнівів щодо наявності в неї конфлікту інтересів
вона зобов’язана звернутися за роз’ясненнями до територіального
органу Національного агентства з питань запобігання корупції);
 не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту
інтересів;
 вжити заходів щодо врегулювання реального чи потенційного
конфлікту інтересів.
Безпосередній керівник особи або керівник органу, до повноважень
якого належить звільнення/ініціювання звільнення з посади протягом двох
робочих днів після отримання повідомлення про наявність у підлеглої йому
особи реального чи потенційного конфлікту інтересів приймає рішення щодо
врегулювання конфлікту інтересів, про що повідомляє відповідну особу.
Зовнішнє врегулювання конфлікту інтересів здійснюється за рішенням
керівника відповідного органу, підприємства, установи, організації шляхом:
1) усунення особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття
рішення чи участі в його прийнятті в умовах реального чи потенційного
конфлікту інтересів (якщо конфлікт інтересів не має постійного характеру та
є можливість залучення інших працівників);
2) обмеження доступу особи до певної інформації (якщо конфлікт
інтересів пов’язаний з таким доступом та має постійний характер, а також за
можливості продовження належного виконання особою повноважень на
посаді за умови такого обмеження і можливості доручення роботи з
відповідною інформацією іншому працівнику);
3) перегляду обсягу службових повноважень особи (у разі, якщо
конфлікт інтересів у її діяльності має постійний характер, пов’язаний з
конкретним повноваженням особи, а також за можливості продовження
належного виконання нею службових завдань у разі такого перегляду і
можливості наділення відповідними повноваженнями іншого працівника);
4) переведення особи на іншу посаду (у разі, якщо конфлікт інтересів у
її діяльності має постійний характер і не може бути врегульований шляхом
усунення такої особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття
рішення чи участі в його прийнятті, обмеження її доступу до інформації,
перегляду її повноважень та функцій, позбавлення приватного інтересу та за
наявності вакантної посади, яка за своїми характеристиками відповідає
особистим та професійним якостям особи);
5) звільнення особи (у разі, якщо реальний чи потенційний конфлікт
інтересів у її діяльності має постійний характер і не може бути
врегульований в інший спосіб, в тому числі через відсутність її згоди на
переведення або на позбавлення приватного інтересу).
6) застосування зовнішнього контролю за виконанням особою
відповідного завдання, вчиненням нею певних дій чи прийняття рішень (у
разі, якщо усунення особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття
рішення чи участі в його прийнятті в умовах реального чи потенційного
конфлікту інтересів, обмеження її доступу до інформації чи перегляд її
повноважень є неможливим та відсутні підстави для її переведення на іншу
посаду або звільнення). Зовнішній контроль здійснюється в таких формах:
перевірка працівником, визначеним керівником органу,
підприємства, установи, організації, стану та результатів виконання особою
завдання, вчинення нею дій, змісту рішень чи проектів рішень, що
приймаються або розробляються особою або відповідним колегіальним
органом з питань, пов’язаних із предметом конфлікту інтересів
виконання особою завдання, вчинення нею дій, розгляд справ,
підготовка та прийняття нею рішень у присутності визначеного керівником
органу працівника
участь уповноваженої особи Національного агентства в роботі
колегіального органу в статусі спостерігача без права голосу.
Самостійне врегулювання конфлікту інтересів здійснюється
шляхом позбавлення відповідного приватного інтересу з наданням
підтверджуючих це документів безпосередньому керівнику або керівнику
органу, до повноважень якого належить звільнення/ініціювання звільнення з
посади.
Особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування та особи, що для цілей антикорупційного Закону
прирівнюються до них зобов’язані протягом 30 днів після призначення на
посаду передати в управління іншій особі належні їм підприємства та
корпоративні права у порядку, встановленому законом. У такому випадку
забороняється передавати в управління належні підприємства та
корпоративні права на користь членів своєї сім’ї.
Варто звернути увагу, що вимога щодо передачі підприємств та
корпоративних прав стосується і власників акцій, так відповідно до частини
першої статті 20 Закону України “Про акціонерні товариства” акція
товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо цього акціонерного
товариства.
3. Відповідальність
За порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту
інтересів передбачена адміністративна відповідальність згідно ст. 172-7
Кодексу України про адміністративні правопорушення, а саме:
Неповідомлення особою у встановлених законом випадках та порядку
про наявність у неї реального конфлікту інтересів – тягне за собою
накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян.
Вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту
інтересів – тягнуть за собою накладення штрафу від двохсот до чотирьохсот
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано
адміністративному стягненню за такі ж порушення, – тягнуть за собою
накладення штрафу від чотирьохсот до восьмисот неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або
займатися певною діяльністю строком на один рік.
Окрім того, у разі, якщо особа не вжила заходів по врегулюванню
конфлікту інтересів і прийняла рішення або вчинила певні дії, це є підставою
для їх оскарження та визнання протиправними у судовому порядку.