Щодо повідомлення членом конкурсної комісії Держрибагентства на заміщення вакантних посад(далі-Комісія) про конфлікт інтересів

1. Особи, яких стосується ця пам’ятка (далі – Особи):
– голова Комісії;
– заступник голови Комісії;
– секретар Комісії;
– члени Комісії.
– адміністратор конкурсу
2. Цю пам’ятку може були використано в роботі Особами у разі загрози виникнення
реального або потенційного конфлікту інтересів під час їхньої участі у проведенні
конкурсного відбору на заміщення вакантних посад.
3. Реальним конфліктом інтересів є суперечність між приватним інтересом
особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на
об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій
під час виконання зазначених повноважень.
4. Потенційним конфліктом інтересів є наявність у особи приватного інтересу у
сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може
вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи
невчинення дій під час виконання зазначених повноважень.
5. Приватним інтересом є будь-який майновий чи немайновий інтерес особи, у
тому числі зумовлений особистими, сімейними, дружніми чи іншими позаслужбовими
стосунками з фізичними чи юридичними особами, у тому числі ті, що виникають у зв’язку з
членством або діяльністю в громадських, політичних, релігійних чи інших організаціях.
6. З урахуванням вимог ч. 1 ст. 28 Закону України «Про запобігання корупції»
Особа повинна:
а) вживати заходів щодо недопущення виникнення реального, потенційного
конфлікту інтересів;
б) повідомити голову Комісії не пізніше наступного робочого дня з моменту,
коли Особа дізналася чи повинна були дізнатися про наявність у неї реального чи
потенційного конфлікту інтересів, а у випадках, коли вона дізналася про наявність у неї
конфлікту інтересів безпосередньо під час засідання Комісії, – до початку розгляду
питання, що викликає конфлікт інтересів по суті;
в) не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів;
г) вжити заходів щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту
інтересів.
7. У повідомленні (заяві) про конфлікт інтересів Особа пояснює усі обставини
справи, що на її думку спричиняють цей конфлікт.
8. Особа, яка звернулася з відповідним повідомленням (заявою), має право
одержати роз’яснення з приводу своєї подальшої поведінки до початку засідання Комісії. У
випадку, коли про наявність конфлікту інтересів Особі стало відомо під час засідання
Комісії і їй потрібна консультація щодо можливості подальшої участі у розгляді та
прийнятті рішень, Особа має право звернутися до головуючого на засіданні з проханням
про оголошення перерви.
9. Про конфлікт інтересів Особи може заявити будь-який інший член Комісії або
учасник засідання, якого безпосередньо стосується питання, що розглядається.
Повідомлення про конфлікт інтересів Особи заноситься до протоколу засідання Комісії.
10. Відповідно до статей 29, 30, 35 Закону України «Про запобігання корупції»
врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів Особи здійснюється
шляхом усунення її від участі у розгляді та прийнятті рішень Комісією.
11. Неповідомлення Особою про наявність реального конфлікту інтересів у
визначений законом спосіб є правопорушенням, пов’язаним з корупцією та тягне
адміністративну відповідальність, передбачену ч. 1 ст. 1727 КУпАП.
12. Вчинення Особою дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту
інтересів, є правопорушенням, пов’язаним з корупцією та тягне адміністративну
відповідальність, передбачену ч. 2 ст. 1727 КУпАП.
З пам’яткою щодо повідомлення членом конкурсної комісії Держрибагентства
на заміщення вакантних посад про конфлікт інтересів ознайомлений(на)
Голова Комісії __________________________________ _________________
Члени Комісії ___________________________________ _________________
___________________________________ _________________
___________________________________ _________________
___________________________________ _________________
___________________________________ _________________
___________________________________ _________________
Адміністратор конкурсу __________________________ _________________